Sahan esittelykierros

Vuoden 1925 huhtikuussa tarjosi sahanhoitaja Moritz sanomalehti Pohjolan Sanomien toimittajille kiertokäynnin Laitakarin sahalla. Otettakoon tuo juttu tähän kokonaisuudessaan:

”Laitakaria katsomassa. Mielenkiintoinen tutustumismatka Laitakarin sahalaitokseen. Lehtemme toimituksella oli eilen mielenkiintoinen tilaisuus tutustua Laitakarin sahalaitokseen, jonka tilaisuuden oli sanotun sahan hoitaja, johtaja Moritz meille hywäntahtoisesti järjestänyt.

Aloitimme retkeilyn – hra Moritzin ystäwällisesti opastaessa – sahan konehuoneesta, missä waltawa höyryturbiini kehittää woimaa sekä oman sahan että myös osaksi Karihaarankin tarpeisiin. Nykyisin on turbiini täysin kuormitettu, sillä Karihaara wie täältä sähköwoimaa miltei yhtä paljon kuin Laitakari, mutta suunnittelun alaisena kuului olewan woimakoneiden lisääminen kahdella höyryturbiinilla, joista toinen tulisi Laitakariin ja toinen Pajusaareen. Näinollen ei tulisi mahdollisen wian sattuessa olemaan woiman puutetta kummassakaan paikassa.

Siirryimme sitten warsinaisen sahan puolelle tutustumaan tukkien ”silpomiseen”. Kun puut owat tukkialtaassa, jossa muuten kahden pumppulaitteen awulla pidetään wesi aina kiertäwässä liikkeessä ja näin ollen sulana, konewoiman awulla nousseet itse ”sahaan”, joutuwat ne raamien – joita on 8 kappaletta – käsiteltäwiksi: ne sahataan eri paksuiksi laudoiksi ja lankuiksi, joista sitten sirkkeleissä sahataan kantit ja katkaistaan päät tarpeen mukaan, samalla merkitsemällä pituus ja laji. Puunjätteet taas, joita tästä jää, kulkewat erikoisia laitteita myöten muualle ja walmistetaan niistä wielä kaupaksi käypää tawaraa monia eri lajia.

Todettuamme sahalla wallitsewan hywän järjestyksen, mitä työn suoritukseen tulee, jatkoimme wielä walmiin tawaran lajitteluun. Sahasta tultuaan kasataan erikoisessa lajittelulaitoksessa aina kukin laatu erikseen kuljetettawaksi. Täälläkin saattoi panna merkille, että uusimpia menetelmiä noudattaen oli työn käytännöllinen järjestely erinomainen.

Laitakarin saha on luettawa ensimmäisiin suorityskykyynsä katsoen. Esim. wiime wuonna oli sahausmäärä noin 16,000 standarttia, joka saawutus on parhaimpia tällä alalla kun ottaa huomioon, että saha käy wain yhtä wuoroa.”

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä