Urheilua

Laitakarin höyrysahan, Kemissä, työmiehet paniwat keskuudessaan toimeen kilpahiihdon sunnuntaina tämän Helmikuun 22 päiwänä. Matka, jonka he hiihtiwät, ei tosiaan ollut pitkä, ainoastaan 1 3/4 wirstaa. Osanottajia oli 12. Sekä jäsenmaksuilla että wapaaehtoisesti saaduilla lahjarahoilla palkitsiwat he sukkelammat hiihtäjät. Palkintoja oli 4. 1-sen palkinnon 5 markkaa 50 p. sai 5 min. 35 sek. ennätyksestä työmies Jaakko Jäärni, 2:sen 3 mk. ja 3-nen palkinnon 2 mk. jakoiwat työmiehet Juho Juntheikki ja Pekka Matinlassi keskenään syystä kuin heidän kumpasenkin ennätys oli 5 min. 55 sek. eiwätkä enää ruwenneet kilpailemaan keskenään, 4:nen palkinnon 1 markka 15 p. sai työmies Salmo Ruonansuu, 5 min. 58 sek. ennät.

Palkinnot eiwät kyllä olleet suuret, jos ei matkakaan pitkä, waan kaikki oliwat tyytywäiset ja huwitetut. Tästä rohkaistuna päättiwät he toimeenpanna uudet kilpahiihdot kolmen wiikon päästä eli 15 päiwänä ensi Maaliskuuta, jolloin muitakin osanottajia toiwotaan; matka tulee olemaan paljon pitempi ja luultawasti palkinnotkin isommat, joka riippuu osanottajista ja hywäntahtoisten asiaaharrastawien ihmisten lahjoista. – Kaiku 1891 n:o 23 (LA 28.2.), s. 3. –

Teksti: Kirjasta "LAITAKARI SAHAN JA LEIVÄN SAARI". Julkaisija: Laitakarin perinneryhmä